Атанас Далчев


ЛЯТО

Листата на дърветата мълчеха
и сенките лежеха като локви.
Два облака стоеха неподвижно
на възток, сякаш спуснали там котва.


1926 г.